قیمت امروز ۱۳۹۸/۱۱/۵مواد اولیه پلیمری در بازار آزاد
0035 = 110000 [-1000]
BL4 Kermanshah = 105500
Bl3 Jam = 107000 [-500]
Bl3 Bakhtar = 106300 [-200]
Bl3 Marun = 106500 [-500]
5000S = 105000 [-1000]
CRP100N = 117000 [-1000]
EX3 AmirKabir = 120000 [-1000]
EX3 Bakhtar = 114500 [0]
CRP100B Arak = 124000 [-1000]
EX5 Jam = 108000 [0]
EX5 Bakhtar = 107000 [-300]
EX5 Marun = 106500 [-1000]
F7000 Mehr = 106800 [-500]
F7000 Ilam = 106000 [-500]
5110 arya = 107000 [-500]
52518 = 124000 [-3500]
Hi500 = 117200 [200]
62N07UV = 114000 [-500]
0075 = 129000 [-1500]
Lf190 = 114700 [-100]
020 = 132000 [-500]
2420h = 122000 [0]
2100 = 120000
2102TX00 = 114200 [-300]
LLD 22B03 Mahabad = 108500 [500]
LLD 209 Amir = 126700 [-300]
LLD 209 arak = 124000 [0]
LL 235F6 = 116000 [-1000]
LLD 22b01 Mahabad = 108500 [500]
LLD 22b02 Mahabad = 110000 [-1000]
X30S = 138300
RG 1102 XK = 137500 [-1000]
Z30S Marun = 161300 [-1700]
Z30G Marun = 160500 [-1000]
C30S Marun = 140800 [300]
C30s jam = 139000
Z30s Ar = 161300 [-1400]
552R Jam = 161000 [-1000]
510L Jam = 140500 [-700]
440L = 182000 [9000]
440G = 144000 [1000]
552R Arak = 161000 [-1000]
552R Maroun = 161000 [-1000]
552R Navid = 161000 [-1000]
HIPS 7240 = 141000 [1000]
GPPS 1540 = 127000 [500]
TJPS-G1551 = 127000 [1000]
X30G marun = 139300 [300]
R40 arak = 173000 [-1000]
RPX-345S = 160500 [-1500]
548R jam = 172000 [-500]
MR230 = 169000 [
500]
ZR230 = 168500 [0]
548T jam = 150500 [-500]
PVC S65 Ghadir = 125000
PVC S65 Arvand = 126700 [2100]
PVC S65 Bandar = 126200 [
2700]
10415 = 290000 [45000]
ABS150 = 216000 [3000]
10417 = 290000
1922T lale = 123000 [
1500]
10720 = 290000 [
48000]
1922T Arya = 124000 [2000]
N50 = 226000 [4000]
PET-BG781 = 131000 [2000]
PET-BG785 = 130000
PET-BG821 = 133500 [500]
PET-BG825 = 131500 [0]
DOP Oil = 163500
3840 Tabriz = 113000 [
2500]
PC 1012UR = 318500
قیمتهاصرفأجهت اطلاع وسهولت تولیدکنندگان عزیز اعلام میشود.
مشاهده قیمت روزهای قبل ومحصولات ما وارتباط باما در لینک زیر:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رنگ وموادپلاستیک آریو
خریدوفروش انواع مواد پلاستیک ورنگدانه وافزودنیها
PP.PVC.ABS.LDPE.LLDE
هایمپک.کریستال.پلی آمید.پلی اتیلن.بادی.تزریقی 
ادرس سایت:
http://ariopolymer.com
ارتباط بامدیر:
@AriyoplastickMOJTABA
لینک کانال تلگرام ما:‌ 
@ariyoopolimer

09133686726
03135315379